NEBEZPEČÍ LIDEM, ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ, KLIMATU I PLANETĚ Z CHOVU ZVÍŘAT

17. února 2008 v 21:56 | Ing. Richard J. Barták, CSc. (http://vegetarian-vegan.cz/view.php?cisloclanku=2008020001) |  Články
TVRZENÍ 1.: KAŽDÝ, KDO MLUVÍ O EKOLOGII A O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A NENÍ VEGETARIÁN, NEMLUVÍ VÁŽNĚ, ALE KECÁ!

Vzhledem k tomu, že mé racionální názory k uvedenému tématu jsou obvykle oslyšeny, využívám setkání v České televizi, abych stručnou písemnou formou, koncízně a přehledně (ovšem bez nároku na vědeckou přesnost) sdělil obrysy hrůzného nebezpečí, které denně vzrůstá. Většina informací se, samozřejmě, týká euroamerické civilizace, poměry jinde jsou někde lepší, často však i horší.

LIDÉ:
Konzumace masa je zdánlivě osobní věcí a svobodným rozhodnutím každého člověka, pouze však pokud jednotlivec ohrožuje sebe - obezitou, dnou, cukrovkou, impotencí, nádorovými onemocněními různých typů, hypertenzí, či infekčními nemocemi salmonelózou, campylo- a colibakteriózou (infekce gastrointestinálního traktu), Kreutzfeld - Jakobovou chorobou (následek nemoci šílených krav, BSE - "bovinní spongiformní encefalopatie"), ptačí chřipkou, dále pak srdečními a cévními chorobami (zvláště ischemickou chorobou srdeční), onemocněním ledvin, osteoporózou aj.
Ohrožují-li však tito jednotlivci svým jednáním kromě sebe i ostatní lidi, životní prostředí, klima a planetu, stává se tato nezodpovědnost již problémem ochrany života na Zemi a tedy záležitostí našeho přežití na ní. Proto by toto jednání mělo být v brzké budoucnosti regulováno moudrými, leč přísnými a jednoznačnými zákony.
Hlad třetiny až poloviny obyvatel světa není způsoben nedostatkem potravin, leč problémy sociologickými a chovem zvířat, z nichž monogastři a ptáci spotřebují většinu plodin, konzumovatelných lidmi. Odborníci uvádějí, že snížení spotřeby masných produktů ve státech naší civilizace o cca 30 %, by mohlo odstraniti nejhorší malnutrici na celém světě.
Agresivita lidí a jejich hrubost velmi vzrůstá. Z velké části je to rezultátem hrubosti, bezohlednosti až sadismu při týrání zvířat ve velkochovech, při jejich dopravě a hlavně při jejich vraždění (slovo "zabíjení" není správným termínem!). Lidská i zvířecí krev jsou nerozeznatelné - kdo se bez problému brodí v jedné z nich, může se brodit i v té druhé!
Vztah potřebné plochy zemědělské půdy a přidané energie (tedy nikoli sluneční) pro uživení člověka vegana : člověka vegetariána : člověka masožravce je cca 1 : 20: 50.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Negativním ovlivněním životního prostředí jsou všechny aktivity spojené s produkcí masa, tj. pěstování krmiv a vlastní chov zvířat - sklizeň, skladování, konzervace, doprava, krmení zvířat, zpracování produktů, jejich balení, distribuce a obchod, příprava a konzumace masité potravy, zpracování a likvidace odpadů ze všech těchto operací; produkce masa a masných potravin je tedy mimořádně nevýhodnější, než produkce rostlinná a potrava rostlinného původu.
Obrovské, nepředstavitelné až astronomické ekonomické škody a finanční ztráty spojené s chovem zvířat, jsou reálně nevyčíslitelné, protože jsou vědomě a podvodně skryty v rozpočtech jiných resortů.
Nekončící vypalování (s obrovskými emisemi skleníkových plynů) a další ničení pralesů (zvláště deštných) v enormních plochách, následné zakládání pastvin a pěstování krmiv pro zvířata - zvláště monokultur sojových bobů) - s výsledkem obrovské vodní eroze nesoudržných půd, znečištění řek a zanášení koryt a moří splaveninami.
Stále nedostatečně kontrolovaný a zákony nepatrně omezovaný lov mořských ryb, kytovců a dalších organizmů způsobuje redukci až vymírání jejich populací, rychlé snižování biodiverzity v mořích a ničení dalších mořských organismů, zvláště nenahraditelných korálů.
Amoniak NH3 unikající z rozkladu hnoje a kejdy způsobuje acidifikaci atmosféry rezultující do kyselých dešťů, způsobujících odumírání lesů i všech jiných rostlin, ovlivňujících kvalitu vody, vymírání populací vodních živočichů a poškozujících památky … atd., atd., atd.
Zhruba 66 % zemědělské půdy a obdobné množství energie spotřebované v zemědělství se upotřebí na výrobu krmiv pro zvířata, protože na 1 kg konzumního masa se spotřebuje 16 kg konzumního obilí.
V zemědělství se zneužívá 87 % z celkové spotřeby vody; na produkci hmotnostní jednotky masa se použije zhruba stokrát více vody než na produkci téže hmotnosti obilovin; při tom voda je již dnes strategickou surovinou a zanedlouho nastane doba, kdy se o ni povedou války!
Z celkové spotřeby fosilní energie je v zemědělství používáno asi 18 % - tak vysoké je ovšem i příslušné znečištění prostředí hlavně skleníkovými plyny. Výroba všech chemikálií, ať hnojiv nebo biocidů, zneužívaných při produkci krmiv je energeticky velmi náročná a znečištění z výroby této energie (elektřina, pohonné hmoty) je obrovské!
Vlastní produkce krmiv je rovněž energeticky velmi náročná a znečištění z výroby i této energie (elektřina, pohonné hmoty) je obrovské! Žádaná výnosnost pastvin a výnos pícnin jsou založeny až na desetinásobném snížení počtu původních druhů (z padesáti na pět!) a jejich nahrazení několika druhy "výnosnějších" rostlin.
Velkochovy všech druhů zvířat jsou jejich obecným týráním, již i nezákonným; stejně je tomu se zcela zbytečným mučením zvířat při transportu na velké vzdálenosti (často mezikontinentálně!). To vše, včetně dopravy živočišných produktů do vzdálených míst, je dnes již jasným přežitkem minulého století!
Likvidace kejdy a ostatních "odpadů" (většinou ovšem zemědělských druhotných surovin) z velkochovů všech druhů zvířat, jakož i doprava zvířat či produktů na velké vzdálenosti jsou mimořádně náročné na spotřebu elektrické energie a pohonných hmot a znečišťují prostředí organickými odpady (do různého stupně mineralizovanými), výfukovými plyny a otěrem z pneumatik (řád 106 tun ročně).
Hlavně kejda je největším znečišťovatelem vůbec (sumárně totiž asi 5000x převyšuje znečištění od obyvatel) a obrovské množství produkovaných dusičnanů je ohrožením kvality potravin a původcem masového znečištění podzemní vody.
Silážní šťávy, jejichž objem je sice menší, ale při úniku do podzemních a povrchových vod jsou mimořádným nebezpečím, neboť co do obsahu škodlivin jsou ještě podstatně koncentrovanější než kejda.
S únikem kejdy a agrochemikálií do prostředí souvisí i vysoká eutrofizace nejenom vody (nebezpečné sinice, hynutí méně odolných druhů rostlin a živočichů), ale i souše - mizení velkého množství druhů běžných divoce rostoucích rostlin a rozvoj několika málo druhů ruderálních plevelů.
Agrochemikálie převážně nejsou používány kvůli pěstování rostlin, leč kvůli chovu zvířat, aby se relativně levně vypěstoval dostatek krmiv. Jejich výroba je energeticky i ekonomicky velmi náročná a jejich rezidua přecházejí ve velkém kvantu do potravin, podzemních vod a celého životního prostředí.
Nejnebezpečnější z agrochemikálií jsou biocidy (látky ničící život) - akaricidy, baktericidy, fungicidy, fytoncidy, herbicidy, insekticidy, moluskocidy, pesticidy, rodenticidy, zoocidy.
Zbytky biocidů a rezidua z jejich rozkladu či reakcí fyzikálních a (bio)chemických jsou v životním prostředí mimořádně nebezpečné; působí toxicky, karcinogenně, mutagenně, teratogenně a jejich působení se sčítá, násobí, až exponenciálně zvyšuje - jsou jednoznačně jedním z hlavních původců dětských alergií a snížení přirozené obranyschopnosti (imunity) člověka.
Zpracování zbytků zavražděných zvířat, zvláště kůží (které si málo uvědomujeme), je mimořádným zatížením pro životní prostředí, vzhledem k enormní spotřebě chemikálií, převážně silně jedovatých; přitom je tato technologie dnes již zcela zbytečná, neboť použití plastů je vysoce rozvinuto a zcela vyhovující.
Intenzivní chov sladkovodních ryb rezultuje ve zničení rostlinných společenstev a - při čištění rybníků - v masivní znečištění břehů a likvidaci břehových porostů.
Intenzivní chovy vodní drůbeže znamenají zničení pobřežní, vodní a podvodní vegetace a enormní znečištění vody výkaly.
Nepřirozené chovy a vraždění ve velkém jelení a jiné lesní zvěře jsou hrubým negativním zásahem do přirozeného stavu přírody.
Produkce sýrů z mléka (s veškerými uvedenými problémy chovu dojnic) ve srovnání se stejně kvalitními sýry z rostlinných bílkovin je extrémně vysokým a zbytečným zatížením prostředí odpady a energetickou náročností.


CAUSY KLIMATICKÝCH ZMĚN:
Skleníkový efekt, celoplanetární oteplování hrozící známými katastrofickými efekty.
Tepelná úprava masa je minimálně trojnásobně energeticky náročnější, než úprava jídel bezmasých.
Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) OSN vydala v roce 2006 zprávu, z níž vyplývá, že nejméně 16 až 20 % celosvětové produkce plynů (což je více, než emise z resortu dopravy), způsobujících skleníkový efekt ("skleníkové plyny"), tedy oxidu uhličitého (CO2), metanu (CH4), oxidu dusného (N2O), je emitováno ze zažívacího traktu přežvýkavců, z rozkladu výkalů, hnoje, kejdy a močůvky všech druhů hospodářských zvířat a z rozkladu minerálních hnojiv masově zneužívaných pro nadprodukci zvířecích krmiv; vodní pára - rovněž skleníkový plyn - započtena není, odhadem však skleníkový efekt ostatních plynů násobí.
9% globálně lidmi produkovaného oxidu uhličitého (CO2), 65 % oxidů dusíku (NOx) - sloučenin, které mají 296x silnější vliv na vznik skleníkového efektu, než oxid uhličitý, a 37% emisí metanu (CH4), který má 23x silnější vliv než oxid uhličitý, emitují chovy zvířat.
Kvalifikovaný odhad předpokládá, že spotřeba masa a mléka se při dnešním trendu do roku 2050 dvakrát zvýší proti spotřebě v roce 2000. Oprávněně tedy lze očekávat adekvátní nárůst produkce skleníkových plynů vzrůstajícími chovy zvířat, protože vzniku těchto plynů nelze žádným efektivním způsobem zabránit.

KATASTROFU NENÍ NUTNO ČEKAT ZÍTRA, ALE PŘIJDE!
POPSANÉ NEZODPOVĚDNÉ JEDNÁNÍ LIDSTVA, I JEHO MALÝCH SKUPIN (NAPŘ. POUČENÝCH EKOLOGŮ, A PŘESTO NEVEGETARIÁNŮ), K NÍ DOSTI SLUŠNĚ PŘISPĚJE.

ŘEŠENÍ:
SNIŽTE PODSTATNĚ SPOTŘEBU MASA, NEBO JI ÚPLNĚ ANULUJTE A STAŇTE SE VEGETARIÁNY! NEŽIJEME V DOBĚ LEDOVÉ A PROTO VRAŽDĚNÍ ZVÍŘAT, POJÍDÁNÍ MRTVOL A S TÍM SPOJENÉ NIČENÍ PLANETY TEDY NENÍ NUTNÉ - JE VĚCÍ NAŠÍ OSOBNÍ VOLBY!

TVRZENÍ 2.: VEGETARIÁN JSEM PROTO, ŽE MÁM ZDRAVÝ ROZUM!

Ing. Richard J. Barták, CSc.
rjbartak[zavináč]sxg.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 niradnam niradnam | 18. února 2008 v 21:00 | Reagovat

s tím nelze jinak než plně souhlasit:.)

2 Pane bože Pane bože | 23. února 2008 v 19:33 | Reagovat

Kam ten svět zpěje  !!  ty seš snad úlně ...  Napříkla že žíkáš  KAŽDÝ, KDO MLUVÍ O EKOLOGII A O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ A NENÍ VEGETARIÁN, NEMLUVÍ VÁŽNĚ, ALE KECÁ!

To vůbec není pravda víš  !! A taky bys zde měla  uveřejnit co hrozí když se staneš vegetariánem   , máš pravdu je to každého svobodná vůle ale i náš prapraprapraprapra předek jedl maso    A to druhé tvrzení je ještě hlozupější než to 1  , výš o tom že když nejíš maso nemá tělo dostatek energie , to může véct k časté únavě ....atd a hlavně k anorexii , Nic se nemá přehánět já taky omezuji maso ale ne na tolik abych ho přestala jest vůbec ..........  

no ale co je to vaše věc  zničt si život jako si ho zničila moje ségra  !!!

3 lenka lenka | 24. února 2008 v 18:50 | Reagovat

Hele, s tou ekologii

Ve jménu soji se v brazílii kácí pralesy na nové pole uplně stejně, jako se kácí ve jménu dobytka

soja vyčerpává půdu a tak po 5 letech se vykácí lán na další pole

živočiši si půdu hnojí, další rok mohou jíst na stejném místě

pokud se bude zvyšovat produkce soji, budou ubývat deštné pralesy

já to s ekologii myslím vážně

4 niradnam niradnam | 25. února 2008 v 20:03 | Reagovat

to je ale jiná otázka. Velká část produkce soji a dalších luštěnin a obilnin jde na vrub výroby tzv biologických pohonných hmot nebo na výrobu hmot podobných plastům. A tvá představa, že soja je stěžejní potravinou vegetariánů a veganů není úplně přesná. Na druhou stranu však má soja velkou důležitost. Ne pro výrobu biopaliv a jiných produktů , ale pro svůj vysoký obsah lecitinu. Ostatně výtažky zwe soji najdeš v pohodě v monoha potravinářských výrobcích, včetně salámů, párků, čokolád, v mnoha lécích. Prostě všude. Takže to s tou sojou bude asi trošku jinak, že?

Deštné pralesy mizí hlavně kvůli prodeji dřeva a kvůli vytváření nových pastvin. Samozřejmě pro dobytek, který je určen na maso. Vegetariánství a veganství určitě nespasí přírodu a její zdroje bez pomoci a přispění všech lidí bez rozdílu jejich stravovacích zvyklostí, ale ani není, jak ty se zřejmě domníváš, důvodem ekologických problému na naší Zemičce.

Takhle ekologii chápu zase já. A ted jdu ven s pečlivě roztříděným odpadem. To je také ekologie. Měj se krásně.

5 Lukáš Lukáš | E-mail | Web | 26. února 2008 v 9:52 | Reagovat

Lenko, ta soja v Brazílii je pěstována pro Mc Donald, KFC, a podobné nadnárodní společnosti. S ní potom krmí dobytek. Ještě jsem neslyšel že by se kácely pralesy kvůli soji pro lidi, tolik oblíbená a rozšířená zase není, narozdíl od masa ;o)

6 Jaroslav Jaroslav | 26. března 2008 v 14:21 | Reagovat

Já jsem vegan čistě z etických důvodů, pokud chcete pochopit o čem mluvím podívejte se na:

http://video.google.com/videoplay?docid=-1282796533661048967

Žít bez zabíjení se dá úplně v pohodě a je mi moc líto jak málo lidí to chápe, nebo chce chápat, souhlasím s administrátorem těchto stránek, že se nám jednoho dne naše brutalita ke zvířatům a lhostejnost k životnímu prostředí šeredně vymstí.

7 Lukáš Lukáš | E-mail | 26. března 2008 v 15:47 | Reagovat

No ono už se nám to mstí delší dobu...Tání ledovců, změny klimatu,zamořená půda chemií, různé civilizační choroby které zde před rozkvětem průmyslové revoluce nebyly (nebo jen vzácně) rakovinou počínaje a epidemií obezity konče...

Vše souvisí se vším, a byla by hloupost si myslet že můžem devastovat, zabíjet a drancovat bohatství naší země, aniž by to mělo nějaký dopad na život na zemi...

Skeptici všeho druhu si ale myslí něco jiného, oni mají totiž patenty na pravdu.

8 Ninja23 Ninja23 | 5. dubna 2008 v 13:41 | Reagovat

Aho lidi,

tak já si o vás opravdu myslím,že jste uplně vybraný mozky.Ukazujete si mezi sebou fotgrafie staré  tak 20 let a pochvalujete si jak te dobrý,že nejíte maso.Nejezte ho,ale nevnucujte tu svoji 10% pravdu ostatním.Prosím neroďte další děti těm ubližujete nevíce!!!Vzdejte zdravotního zajištění v pozdním věku příspěvky na léčení vašich chorob scela jistě nestačí.Mluvíte tady o ekologii a většina z vás má doma nábytek z masivního dřeva?Kecáte tady o plastu,ale používáte ho jak kdyby se nechumelilo(vs PC,mobily,Automobily aj.).Soja ničí planetu a je vám to jedno.Zcela vysávají veškerou živinu z půdy a na místě po nich zbývají již nepoužitelná místa.Tak bojujte za ekologii nechoďte do práce nepodporujte systém.Všechno prodejte a vyražte bojovat proti lovení verlyb japonci.Jeďte do brazílie a mrkněte na jakou objednávku se pětuje soja(napovím trend vegetarianství).Napište si co jste pro to opravdu udělali.NEUDĚLALI JSTE NIC a vy KECÁTE!!!!!! akorát stahujete do vaší sekty opravdové EKOLOGY.......STOP VEGETARIÁNSTVÍ a štastnou cestu,zdravému rozumu a opravdového boje za EKOLOGII

9 Lukáš Lukáš | E-mail | 6. dubna 2008 v 13:03 | Reagovat

Myslet si můžeš co chceš, faktem ale zůstává že jsi naprosto mimo...Nevíš ani těch 10% pravdy...jsi total out! ;o)

10 Jaroslav Jaroslav | 7. dubna 2008 v 14:04 | Reagovat

Pro Ninju23

že nemáš soucit, to je smutné, ale mimo jsi absolutně, já dělám něco každý den, ale nebudu zde egoisticky rozebírat co, práci mám o které jsem snil i vzdělání, ale o to nejde.

Každý si může vybrat cestu a já volím nenásilí a svobodu, je to snadné, ale chce to nebýt sobecký ignorant.

11 dvoupaprsek dvoupaprsek | 15. dubna 2008 v 0:17 | Reagovat

Ninja je obětí celosvětového trendu slučovat ekologické problémy s vegetariánstvím. Nebudu k tomu dávat obšírnější komentář. Vegetariáni a vegani vědí své, a těm, co to ještě nedošlo a živí se usmrcenými zvířaty, je zbytečné něco vysvětlovat. To by totiž museli nejdříve prohlédnout a myslet vlatní hlavou. Zkrátka je to tak:   "MÁM ROZUM, A PROTO JSEM VEGETARIÁN(KA)"

12 joy joy | Web | 4. října 2009 v 19:52 | Reagovat

jo? tak jo

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama